Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Tải file đính kèm phía dưới.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Mẫu giấy ủy quyền nhóm cổ đông 2022
Mẫu xác nhận và ủy quyền dự họp


  • Nguyễn Văn Hải - TKHĐQT