Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi các quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tải file đính kèm phía dưới

1. Quy chế tổ chức taij Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của QTP
2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022
3. Thông qua các kế hoạch năm 2022 của Công ty
3.1 Phục lục kế hoạch SXKD năm 2022
3.2. Phụ lục kế hoạch ĐTXD năm 2022
3.3. Phụ lục kế hoạch ĐTXD năm 2022
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Báo cáo của HĐQT trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
7. Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý công ty thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
8. Báo cáo kiểm soát năm 2021
9. Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
10. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
11. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
12. Danh sách trích trang thành viên HĐQT
13. Đơn xin từ chức (NT. Hồng Loan)
14. Nội dung ĐHCĐ 2022