Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT