• ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH       
 • Năm sinh: 1980
 • Quốc tịch: Việt Nam     
 • Quê quán:  Nghệ An
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 
 • Năm sinh: 1985
 • Quốc tịch: Việt Nam      
 • Quê quán:  TP. Hà Nội
 • Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế quốc tế, Cử nhân kinh tế đối ngoại
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

 • BÀ VŨ THỊ HOÀNG YẾN 
 • Năm sinh: 1991
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Nghệ An
 • Trình độ: Chuyên môn: Thạc sỹ nghành Tài chính và Quản trị Kinh Doanh
 • Chính trị: Trung cấp.
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
 • BÀ HỒ NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM     
 • Năm sinh:1981
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Quê quán: Hà Nội   
 • Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
 • Chính trị: Trung Cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • ÔNG: NGÔ VĂN ĐIỆN           
 • Năm sinh: 1972
 • Quốc tịch: Việt Nam   
 • Quê quán:   Nghệ An
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 • Chính trị: Trung cấp
 • Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh