Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Mạnh Lâm và Đỗ Thị Huyền Nga

Về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Mạnh Lâm và Đỗ Thị Huyền Nga


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT