Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền