Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Mẫu 01 - Giấy đăng ký nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2021
Mẫu 02 - Giấy ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức 2021
Mẫu 03 - ĐK nhận tạm ứng cổ tức bằng CK 2021


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT