Nghị quyết đại hội đồng cổ đông qtp thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
Nghị quyết số 24 ngày 08.3.2022 thực hiện tạm ứng cổ tức


  • TCKT - Nguyễn Quang Đại