Báo cáo thường niên 2023

Kính gửi các quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Tải file đính kèm phía dưới

 

Báo cáo thường niên năm 2023 QTP