Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Vũ Văn Thảo