Thông báo mời thầu gói thầu "Thí nghiệm hiệu chỉnh Tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Thí nghiệm hiệu chỉnh Tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh Tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019.
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 31.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời gian phát hành HSMT: 8h00 ngày 01/02/2019 đến 09h00 ngày 27/02/2019 (trong giờ hành chính);

 • Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 27/02/2019 
Các Tin khác