Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp thiết bị đo các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp thiết bị đo các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau: 

 • Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị đo các loại;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 15h00 ngày 12/02/2019 (trong giờ hành chính);
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 126.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 12/02/2019
 • Thời điểm mở thầu: 15h30 ngày 12/02/2019.
Các Tin khác