Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Van và màng van phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Van và màng van phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Cung cấp van và màng van;
 • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 10h00 ngày 13/02/2019 (trong giờ hành chính);
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 137.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
 • Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 13/02/2019
 • Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 13/02/2019.
Các Tin khác