Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Van điện từ và công tắc, cảm biến các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp Van điện từ và công tắc, cảm biến các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau: 

 • Tên gói thầu: Cung cấp Van điện từ và công tắc, cảm biến các loại;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 28/01/2019 đến 14h00 ngày 22/02/2019 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 22/02/2019
 • Thời điểm mở thầu: 14h30 ngày 22/02/2019
Các Tin khác