Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 5 “Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP”.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 5 “Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP”.

Kính gửi các nhà thầu  kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 5 “Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP”.

Tải file đính kèm phía dưới.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC số 5 “Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP”.
Notification of Bid results package No.5 (EPC package): Engineering, Procurement and Supply Goods, construction and Installation, retrofitting ESP System