Thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu trên: Chỉ có 01 nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng các tiêu chí đánh về mặt kỹ thuật theo quy định của HSMT là Công ty TNHH máy và dịch vụ kỹ thuật Đức Sơn. Do đó, gói thầu này hủy theo quy định của Bên mời thầu.

2. Các Nhà thầu có HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu của HSMT là:

  • Công ty TNHH ATLASCOPCO Việt Nam: HSĐXKT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo quy định của HSMT;
  • Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ CTM: HSĐXKT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của HSMT.

3. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên mời thầu có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, đề nghị các nhà thầu tham dự gói thầu trên đến địa chỉ của Bên mời thầu ghi trong HSMT nhận lại HSĐXTC. Sau thời hạn trên, Bên mời thầu sẽ hủy HSĐXTC.