Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bơm, quạt, hộp giảm tốc, vành chèn và pittong phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp bơm, quạt, hộp giảm tốc, vành chèn và pittong phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

- Tên Nhà trúng thầu:

 • Phần 1: Công ty TNHH thiết bị vật tư công nghiệp Hoa Việt;
 • Phần 2: Công ty TNHH vật tư thiết bị Linh Huy;
 • Phần 3: Công ty cổ phần công nghiệp Hưng Nghĩa.

- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT):

 • Phần 1: 2.835.830.822 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm ba mươi năm triệu, tám trăm ba mươi nghìn, tám trăm hai mươi hai đồng);
 • Phần 2: 2.654.080.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn);
 • Phần 3: 1.838.602.150 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm linh hai nghìn, một trăm năm mươi đồng);

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2019.

- Tiến độ cấp hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có đơn đặt hàng.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty TNHH Eagleburgmann Việt Nam; Công ty cổ phần Việt Long: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của HSMT.
 • Liên danh Công ty Linh Huy – Công ty Thành Công: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2 Phần 1 của gói thầu;

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của các Nhà thầu trúng thầu tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng. Cụ thể:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;

- Thời gian:

 • Phần 1: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2019;
 • Phần 2: 09 giờ 30 phút ngày 06/09/2019;
 • Phần 3: 10 giờ 30 phút ngày 06/09/2019.

4. Đối với các Nhà thầu có HSDT được đánh giá không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật theo quy định của HSMT: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên mời thầu có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, đề nghị đến địa chỉ của Bên mời thầu ghi trong HSMT nhận lại HSĐXTC. Sau thời hạn trên, Bên mời thầu sẽ hủy HSĐXTC