Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp van điện từ và công tắc, cảm biến các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp van điện từ và công tắc, cảm biến các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

 • Tên Nhà trúng thầu:

           - Phần 1: Liên danh Công ty QS và Công ty Tecnovi;

           - Phần 2: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Thiên.

 • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT):

           - Phần 1: 1.596.001.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, không trăm linh một nghìn đồng chẵn);

           - Phần 2: 2.558.163.630 (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi đồng chẵn);

 • Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2019.
 • Tiến độ cấp hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có đơn đặt hàng.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty cổ phần cơ điện ASEAN: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT.
 • Công ty TNHH giải pháp và thiết bị công nghiệp; Công ty TNHH Phong Lê: HSDT của các Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT.
 • Công ty cổ phần đầu tư thương mại và kỹ thuật Lương Gia: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 3 Phần 1 và thứ 2 Phần 2 của gói thầu;
 • Công ty cổ phần vật tư & thiết bị công nghiệp: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2 Phần 1 và thứ 3 Phần 2 của gói thầu.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của các Nhà thầu trúng thầu tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng. Cụ thể:

 • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
 • Thời gian:

           - Phần 1: 09 giờ 00 phút ngày 02/08/2019;

           - Phần 2: 10 giờ 00 phút ngày 02/08/2019.

4. Đối với các Nhà thầu có HSDT được đánh giá không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật theo quy định của HSMT: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên mời thầu có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, đề nghị đến địa chỉ của Bên mời thầu ghi trong HSMT nhận lại HSĐXTC. Sau thời hạn trên, Bên mời thầu sẽ hủy HSĐXTC