Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi các quý Cổ đông của Công ty Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tải file đính kèm phía dưới

 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022