Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp Than hoạt tính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp than hoạt tính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau: 

  1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên: Không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu do tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.
  2. Các Nhà thầu không trúng thầu:
  • Công ty TNHH thương mại vật tư Phúc Khang: E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của E-HSMT;
  • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác chuyển giao công nghệ: E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của E-HSMT;
  • Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Giang Lam: E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của E-HSMT.
  • Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất: Giá chào thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu