Thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Mẫu 01 - Giấy ĐK nhận cổ tức bằng tiền mặt
Mẫu 02 - Giấy ủy quyền nhận cổ tức
Mẫu 03 - Giấy ĐK nhận cổ tức bằng chuyển khoản


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT


Các Tin khác