Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi các quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc "Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền"

Tải file đính kèm phía dưới.

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
2. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ phê duyệt tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021
3. PHIẾU BIỂU QUYẾT (kèm theo PLYK cổ đông bằng văn bản)
3.1. Giấy ủy quyền


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT