Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Kính gửi các quý cổ đông Nghị quyết V/v thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Tải file đính kèm phía dưới

Nghị Quyết


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT