Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc phê duyệt danh sách các Nhà tài trợ đáp ứng yêu cầu cung cấp khoản vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD

Kính gửi các quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc phê duyệt danh sách các Nhà tài trợ đáp ứng yêu cầu cung cấp khoản vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD.

Tải file đính kèm phía dưới.

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc phê duyệt danh sách các Nhà tài trợ đáp ứng yêu cầu cung cấp khoản vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT