Thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vòng bi phát sinh tháng 01 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vòng bi phát sinh tháng 01 năm 2019

 

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vòng bi" phát sinh tháng 1 năm 2019:

  - Tên gói thầu: "Cung cấp vòng bi" phát sinh tháng 1 năm 2019.

  -  Nguồn vốn: SXKD điện năm 2019.

  -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: CHCT rút gọn.

  -  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  -  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 02 năm 2019.

  -  Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

  -  Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.