Tư vấn thẩm tra kế hoạch Dự toán sửa chữa lớn và Dự toán sửa chữa thường xuyên năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu kế hoạch Dự toán sửa chữa lớn và Dự toán sửa chữa thường xuyên năm 2019

  • Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra kế hoạch Dự toán sửa chữa lớn và Dự toán sửa chữa thường xuyên năm 2019;
  • Giá gói thầu là: 157.968.000 đồng;
  • Nguồn vốn: Vốn SXKD điện năm 2018;
  • Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
  • Phương thức Lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
  • Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 12/2018;
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong năm 2018;
  • Tiến độ hoàn thành công tác thẩm tra: 07 ngày lịch (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.