Thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vật tư tổng hợp" phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vật tư tổng hợp" phát sinh cuối năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp vật tư tổng hợp" phát sinh cuối năm 2018:

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư tổng hợp.

- Nguồn vốn thực hiện: vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: trong tháng 1 và 2 năm 2019.

- Loại Hợp đồng: theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.