Gói thầu "Sửa chữa khu QLVH&SC"

- Thông báo KHLCNT gói thầu “Sửa chữa khu QLVH&SC”.

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu “Sửa chữa khu QLVH&SC”.

- Tên gói thầu: Sửa chữa khu QLVH≻

- Nguồn vốn: SXKD điện năm 2018 (chi phí hoạt động thường xuyên);

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 11 năm 2018;

- Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 20 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày ký Hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.