Thông báo KHLCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018”

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018”.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ in ấn lịch treo tường năm 2018;

- Nguồn vốn: SXKD điện năm 2018 (chi phí hoạt động thường xuyên);

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 11 năm 2018;

- Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.