Thông báo KHLCNT gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

- Tên gói thầu: cung cấp thiết bị văn phòng phát sinh tháng 8+9 năm 2018

- Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh năm 2018

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 11 năm 2018

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.