Thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn" phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn" phát sinh tháng 1 năm 2019:

  - Tên gói thầu: "Cung cấp bơm dầu, hộp giảm tốc và vành chèn" phát sinh tháng 1 năm 2019.

  -  Nguồn vốn: SXKD điện năm 2019.

  -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: CHCT rút gọn.

  -  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  -  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 02 năm 2019.

  -  Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

  -  Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.