Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Ngày 28-6, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Lễ biểu dương các Gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).

       Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty đã quan tâm chỉ đạo, Công đoàn phối hợp với Chuyên môn Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBCNV,NLĐ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa hoàn thành tốt trách nhiệm đối với gia đình. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai các hoạt động về công tác gia đình văn hóa, công tác bình đẳng giới…  Kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình công nhân, lao động ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong những năm qua của Công ty là rất đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chương trình công tác của Công đoàn Công ty, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD hàng năm của Công ty.

       Trong dịp này, toàn Công ty đã bình chọn và biểu dương 08 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 cấp Công ty, 02 gia đình được biểu dương cấp Tổng công ty Phát điện 1 và 01 gia đình được biểu dương cấp Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh. Đây là những gia đình được tập thể ghi nhận về những nỗ lực để xây dựng cuộc sống tiến bộ, hạnh phúc; đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái./.

 


  • Vũ Thị Hồng Thanh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét