Thông báo về việc thay đổi thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi các quý cổ đông thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tải file tài liệu đính kèm phía dưới.

 

 

 

Công văn thông báo về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCD thường niên 2021