Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi các quý cổ đông văn bản về viêc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tải file đính kèm phía dưới.

 

Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021