Thông báo mất Giấy chứng nhận Cổ phần của Cổ đông Nguyễn Xuân Thắng

Thông báo mất Giấy chứng nhận Cổ phần của Cổ đông Nguyễn Xuân Thắng

Thông báo mất Giấy chứng nhận Cổ phần của Cổ đông Nguyễn Xuân Thắng