Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi các quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tải tài liệu đính kèm phía dưới.

 

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2. Báo cáo số 447, ngày 14.4.2021 Về kết quả hoạt động năm 2020 và KH nhiệm vụ năm 2021
3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 2021
3.1.1. Phụ lục thuyết minh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021
3.1.2. Tổng hợp các chỉ tiêu Sản Xuất Kinh Doanh năm 2021
3.2. Kế hoạch sử dụng vốn Đầu tư xây dựng năm 2021
3.3.1. Phụ lục mua sắm Tài sản cố định năm 2021
3.3.1.1. Phụ lục thuyết minh mua sắm Tài sản cố định năm 2021
4. Trình ĐHĐCD Ủy quyền cho HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm
5. Trình ĐHĐCD ủy quyền giải chấp thế chấp HĐ thế chấp
6. Báo cáo tài chính năm 2020 (trước kiểm toán)
7. Trình ĐHĐCD về việc phân phối lợi nhận năm 2020
9. Trình ĐHĐCD thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao NQL 2020 và kế hoạch năm 2021
10. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2020 của QTP
11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
12. Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
12.1.1. Phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động QTP
13. Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13.1. Phụ lục nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
14.1. Phụ lục nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
15. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của BKS
15.1. Dự thảo Quy chế làm việc của BKS
12.1.2. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của QTP sửa đổi, bổ sung
13.1.2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị QTP
14.1.2. Dự thảo QC hoạt động HĐQT-QTP


  • TKHĐQT