Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi cac quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tải File đính kèm phía dưới

 

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


  • Nguyễn Văn Hải - TKHĐQT