Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Giấy xác nhận tham dự họp, giấy ủy quyền tham dự họp
1. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2. BC (846, ngày 24.5.2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023)
3. Báo cáo tài chính QTP năm 2022 (đã được kiểm toán)
7. BC (902, ngày 31.5.2023) Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
4. Về việc thông qua các Kế hoạch năm 2023 của Công ty
4.1 Thông qua phụ lục các kế hoạch SXKD, ĐTXD, ĐTPT năm 2023 của Công ty
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và chương trình nhiệm vụ năm 2023
9. Thông qua Itra elicit don vi sok xet Bao cao tai chinh bin nien va kiem toin Báo cio tit chinh nam 2023 cüa COng ty co phan Nhiet then Quang Ninh
8. TTr 139 ngày 26.5.2023 V.v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao NQL năm 2202 và KH tiền lương, thù lao 2023
5. TTr số 166, ngày 12.6.2023 V.v phân phối lợi tức năm 2022
10. Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
11. TTr 164, ngày 12.5.2023 V.v trình HĐQT miễn nhiệm TV BKS, thống nhất DS bầu bổ sung TV HĐQT, BKS
12. Phụ lục sửa đổi bổ sung điều lệ
12. TTr 165, ngày 12.6.2023 V.v thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2023