Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt trong Công ty

Kính gửi các Quý cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt trong Công ty.

Tải file tài liệu đính kèm phía dưới

Công bố thông tin thay đổi nhân sự
Đơn xin từ nhiệm giữ chức vụ
Phê duyệt miễn nhiệm TGĐ và giao quyền TGĐ
Quyết định miễn nhiệm TGĐ
Quyết định giao quyền TGĐ