Thông báo KHLCNT gói thầu Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019

Tên gói thầu: Cung cấp van và ống thép phát sinh tháng 2 năm 2019.

- Nguồn vốn: SXKD điện năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: CHCT rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 03 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.