Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019” .

- Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019;

- Nguồn vốn: SXKD điện năm 2019 (chi phí hoạt động thường xuyên);

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Tháng 03 năm 2019

- Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian cấp hàng: 20 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.