EVN đẩy mạnh nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

EVN cần chuẩn bị những bước đi tiếp theo phù hợp với bối cảnh và tình hình mới...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Quang cảnh buổi làm việc

Đây là ý kiến của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương đúng đắn về phát triển ngành điện lực Việt Nam. Là một trong những tập đoàn công nghiệp nhà nước có vị trí then chốt, nền tảng, trong 30 năm đổi mới vừa qua, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội, luôn đi tiên phong trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Những nỗ lực của EVN trong việc thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam thể hiện qua các chỉ tiêu: tốc độ tăng sản lượng điện đạt cao qua các năm; số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt cao so với bình quân cả nước, một số chỉ tiêu hoạt động đã đạt chuẩn ASEAN 4...

Trưởng Ban Kinh tế Nguyễn Văn Bình lưu ý, EVN cần chuẩn bị những bước đi tiếp theo phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

EVN cần tập trung đẩy mạnh cổ phần hóa với cách làm phù hợp nhưng vẫn bảo đảm được vai trò chủ đạo của EVN, huy động nguồn lực phục vụ cho các hoạt động của EVN trong thời gian tới; Nghiên cứu các loại hình năng lượng mới, đặc biệt năng lượng tái tạo, và khuyến khích cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Tập đoàn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) để làm chủ về công nghệ, tạo sự chủ động trong quá trình vận hành và phát triển; cần chuyển mạnh sang thực hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt và khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia theo cơ chế thị trường trong sản xuất và phân phối điện; đẩy nhanh thực hiện xây dựng và phát triển thị trường điện; xây dựng thương hiệu EVN tầm quốc tế phục vụ việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Tập đoàn cũng cần nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững thông qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, lấy EVN làm điển hình để nhân ra diện rộng.

Ông Đặng Hoàng An, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh trong những năm qua, EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và cho an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2004-2016 đạt 12,31%/năm.

Tập đoàn đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, tình hình thủy văn và khả năng bảo đảm các nguồn nhiên liệu cho phát điện, huy động hợp lý các nguồn điện tối ưu hóa chi phí sản xuất vận hành, hệ thống điện cơ bản an toàn, ổn định.

Công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện của Tập đoàn đã đáp ứng được nhu cầu điện cả nước. Các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo được tiến độ yêu cầu; hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện, góp phần tăng cường năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. EVN đã nỗ lực đầu tư cấp điện nông thôn, trọng điểm là các khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Đến cuối năm 2016, số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng có chuyển biến mạnh mẽ với nhiều nỗ lực đổi mới trong quản lý, tác phong làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội.


  • Lê Anh Tuấn - VP Công ty