Thông báo KHLCNT gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KHLCNT gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B" như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  • Tên gói thầu: Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B;
  • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2019;
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách ngắn các nhà thầu tham dự gói thầu:

  • Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội;
  • Công ty TNHH thương mại và thiết bị điện máy Tân Dương;
  • Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị