Nhiệt điện Quảng Ninh phát động phong trào học tập chủ động trong CBCNV

Với mục tiêu xây dựng văn hóa học tập chủ động trong toàn thể CBCNV Công ty để từng cá nhân tự nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới; tạo ra môi trường học tập tích cực giúp CBCNV phát triển bản thân, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng cá nhân, đơn vị, vừa qua Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 1629/LT-NĐQN ngày 5/9/2023 giữa Chuyên môn và Công đoàn Công ty về việc phát động phòng trào thi đua học tập chủ động trong toàn Công ty.

Nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Công ty đã xây dựng chương trình cụ thể trong Phong trào học tập chủ động với nội dung trọng tâm bao gồm:

- Thi đua học tập trên hệ thống E-learning: Hằng tháng, CBCNV tham gia học tối thiểu 01 bài giảng trên E-learning. Phấn đấu đạt trên 10 lượt học/người/năm.

- Xây dựng các bài giảng E-learning và microlearning: giao chỉ tiêu chủ đề cho các đơn vị.

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị thông qau các hình thức lồng ghép, kết hợp nội dung này trong các cuộc họp/buổi sinh hoạt tại đơn vị.

- Khuyến khích CBCNV chủ động học tập để đạt các chứng chỉ quốc tế phù hợp như tiếng Anh, QLDA, quản trị nhân sự, tài chính, CNTT…và tốt nghiệp đại học, đại học văn bằng 2, thạc sỹ, tiến sỹ…

- Phổ biến các nguồn dữ liệu học mở đến CBCNV Công ty.

Việc phát triển văn hoá học tập chủ động sẽ mang lại nhiều lợi ích rất rõ ràng:  CBCNV sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc và thành tích của đơn vị; Tăng khả năng thích ứng của cá nhân và đơn vị trước sự thay đổi của môi trường hoạt động; Góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

Để thúc đẩy phong trào học tập chủ động sâu rộng trong CBCNV, Công ty sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV về thời gian, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất khi tham gia học tập chủ động; có cơ chế khuyến khích, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập chủ động và các gương điển hình về học tập chủ động trong đơn vị; giảng viên nội bộ tiêu biểu…./.


  • Phòng HCLĐ