Toàn văn “Đề cương Văn hóa Việt Nam” (1943)

“Đề cương Văn hóa Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương, tháng 2 năm 1943 (đính kèm công văn), là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính chất nền tảng về nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển để từng bước hoàn thiện tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Ban biên tập trang thông tin điện tử EVNGENCO1 đăng toàn văn tài liệu tại đây.

Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943)


  • Ban biên tập