Cung cấp báo giá và tiến độ thực hiện công tác kiểm toán tuân thủ đối với các gói thầu/hợp đồng kinh tế giai đoạn 2019 - 2023

Cung cấp báo giá và tiến độ thực hiện công tác kiểm toán tuân thủ đối với các gói thầu/hợp đồng kinh tế giai đoạn 2019 - 2023