Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công ty đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về chủ trường đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh và tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017....

Dưới đây là file Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017