Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh kính gửi các Quý cổ đông Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán

Để xem toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Kính đề nghị các quý Cổ đông tải file  "BCTC_nam_2019" phía dưới (sau bản Công bố thông tin).

 

 

 

BCTC_nam_2019


  • Trần Thị Thúy - phòng Tài chính và Kế toán